Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

VŠEOBECNÉ INFORMACE

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Finanční analytický úřad zveřejňuje v zájmu informování veřejnosti níže uvedené informace:

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Informace jsou poskytovány podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti, stížnosti a další podání lze podat u Finančního analytického úřadu (viz. Kontaktní spojení). Do vydání samostatného vnitřního předpisu Finančního analytického úřadu pro příjem žádostí, stížností a dalších podání a následný postup platí přiměřeně Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich evidenci a jejich vyřizování Informační kanceláří Ministerstva financí a Obecné desatero pro posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup v kompetenci ministerstva financí (zákon č. 82/1998 Sb.)

Proti rozhodnutí vydanému Finančním analytickým úřadem lze podat odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u Finančního analytického úřadu (viz. Kontaktní spojení). Odvolacím správním orgánem je Ministerstvo financí. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Ministerstvo financí je oprávněno podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nepřesahuje věcné náklady povinného subjektu.

Organizační struktura

V čele Finančního analytického úřadu stojí ředitel úřadu. Jednotlivé agendy a ostatní činnosti jsou zajišťovány dvěma odbory.

1) Právní, jenž je dále členěn na dvě oddělení Mezinárodní a právní a oddělení Kontrolní.

2) Analytický se dle specializace dělí na oddělení Analýza I a Analýza II.

3) Pracovní podmínky pro plnění úkolů ředitele úřadu, personální, ekonomické a technické zabezpečení provozu úřadu zajišťuje samostatné oddělení Kancelář ředitele.

Organizační struktura FAÚ k 1. 1. 2017. K 1.1. 2021 nebyla organizační struktura FAÚ změněna.

Dokumenty ke stažení:

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 - 15:00

Úterý

08:00 - 15:00

Středa

08:00 - 15:00

Čtvrtek

08:00 - 15:00

Pátek

08:00 - 14:00

Spojení s úřadem

Sídlo: Washingtonova 1621/11, Praha 1, 110 00

Telefon: +420 257 044 501

E-mail: fau@mfcr.cz

ID datové schránky: egi8zyh

Doména: https://fau.inizio.cz

Výdajový bankovní účet: 1127011/0710 (Česká národní banka)

IČO: 05575389

DIČ: CZ05575389

Kariéra

Datum vyvěšení: 26. července 2021
Datum sejmutí: 9. srpna 2021

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada, FM 035, v odboru 04 - Analytický, v oddělení 041 - Analýza I.

7. Ekonomická ochrana státu

se služebním působištěm Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je září - říjen 2021.
Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

Pro přehled volných pozic, která již nejsou aktuální navštivte náš archiv.

Rozpočet

Finanční analytický úřad plní povinnost vyplývající ze zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a publikuje níže uvedené informace o rozpočtu úřadu v rámci aktuálního rozpočtového roku, návrhu rozpočtu pro rok 2018 a střednědobé výhledy pro roky 2019 a 2020.

Dokumenty ke stažení:

GDPR a FAÚ

Ve spojitosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Finanční analytický úřad uveřejňuje informaci o jmenování dne 25.05.2018 pověřence pro ochranu osobních dajů a zveřejňuje jeho identifikaci a kontaktní údaje.

Pověřenec GDPR: Bc. Petr Bečvář Vydra
E-mail: dpo@fau.mfcr.cz
Telefon: +420 257 044 501

Veřejné zkázky

V souladu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Finanční analytický úřad, jakožto zadavatel, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám na PROFILU ZADAVATELE.

Protikorupční program 

Směrnice č. 4/2017 ředitele Finančního analytického úřadu - Interní protikorupční program Finančního analytického úřadu

Finanční analytický úřad v souladu se strategií boje proti korupci uveřejňuje Interní protikorupční program.

V souladu s nařízením vlády č.145/2015 Sb. byl vedoucím služebního úřadu jmenován prošetřovatelem protiprávního jednání ve služebním úřadu FAÚ Ing. Jří Vaněk.

Dokumenty ke stažení:

Poradní orgány a poradci FAÚ

V souladu s Akčním plánem boje s korupcí a úkolů vyplývajících z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva financí, úřad zveřejňuje seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří, vykonávajících činnost pro FAÚ.

V období prvního pololetí 2017 Finanční analytický úřad nevyužíl služeb poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří.