Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

AKTUÁLNĚ O SANKCÍCH

4. 8. 2021

Zavedení nových sankcí Evropské unie v souvislosti se situací v Libanonu

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 3. srpna 2021 nabyla účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1277 a nařízení Rady (EU) 2021/1275, jimiž Rada EU vyhlásila omezující opatření (mezinárodní sankce) v souvislosti se situací v Libanonu. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích stanovených rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Omezení, jež musí být s okamžitou platností uplatňována, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob a subjektů jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí prázdné, je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-Lex nebo prostřednictvím Sankční mapy EU aktuální stav. V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce vůči Libanonu stanovují.

[file 248,_blank]

[file 247,_blank]


1. 7. 2021

Informace o vyjmutí 1 subjektu ze sankčního seznamu OSN

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že dne 30. června 2021 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 1 subjekt, specifikovaný v příloze.

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tento subjekt zůstává na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči němu daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.


18. 6. 2021

Informace o přidání 1 osoby na sankčním seznam OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 17. června 2021 o přidání 1 fyzické osoby na sankčním seznam OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Bližší informace včetně identifikátorů nově přidané osoby jsou uvedeny v přiloženém souboru ke stažení.


12. 5. 2021

Vodítka Evropské komise k provádění mezinárodních sankcí vůči Barmě/Myanmaru

Finanční analytický úřad v souvislosti se současnou situací v Barmě/Myanmaru informuje, že Evropská komise, ve snaze sjednotit provádění svých autonomních omezujících opatření (sankcí) vůči této zemi, zveřejnila dne 11. 5. 2021 tzv. vodítka (pokyny) k provádění mezinárodních sankcí vůči Barmě/Myanmaru. V první fázi je dokument k dispozici pouze v angličtině, později mají být k dispozici i další jazykové verze, včetně české.


10. 5. 2021

Ukončení aktualizace seznamu sankcionovaných zemí

Finanční analytický úřad k četným dotazům v souvislosti se spuštěním nových internetových stránek informuje, že nadále již nebude zveřejňovat seznam zemí, vůči nimž jsou v nějaké podobě uplatňovány mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. Aktuální seznam sankčních režimů, včetně těch, které nejsou omezeny na konkrétní stát nebo teritorium (tzv. horizontální sankční režimy), lze nalézt v aplikaci Sankční mapa EU.


30. 4. 2021

Informace o změnách v údajích 2 osob na sankčním seznamu OSN vůči Libyi

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1970 (2011) k Libyi, upravil dne 29. dubna 2021 údaje u 2 fyzických osob uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. vůči jejichž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám. Změny se týkají osob uvedených v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušených údajů, resp. podtržením nově vkládaných informací.

23. 4. 2021

Aktualizace metodických pokynů č. 1 a č. 5 týkajících se provádění mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad zveřejnil aktualizované metodické pokyny č. 1 k provádění mezinárodních sankcí zejména v souvislosti s financováním terorismu a č. 5 k provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.


1. 4. 2021

Příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií

Finanční analytický úřad zveřejňuje metodickou pomůcku určenou především vysokým školám, výzkumným ústavům a obdobným vědeckým pracovištím. Pomůcka nazvaná Příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií se věnuje jednomu typu omezujícího opatření v rámci mezinárodních sankcí a související problematice kontroly nehmotných technologií.


15. 3. 2021

Zrušení sankcí EU vůči Egyptu

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 16. března 2021 nabývá účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/449 ze dne 12. března 2021, kterým se zrušuje rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě a dále taktéž nařízení Rady (EU) 2021/445 ze dne 12. března 2021, kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě. Těmito sankčními předpisy se tak zcela ruší veškerá dosavadní omezující opatření stanovená vůči konkrétně v přílohách rozhodnutí 2011/172/SZBP, resp. nařízení (EU) č. 270/2011 vyjmenovaným osobám, subjektům a orgánům.


21. 12. 2020

Evropská komise zveřejnila pokyny k provádění lidskoprávního sankčního režimu

Komise v pokynech k provádění některých ustanovení z nařízení Rady (EU) 2020/1998 poskytuje odpovědi na možné nejčastější otázky týkající se nového sankčního režimu. Věnuje se rozsahu finančních sankcí, pro koho jsou omezující opatření závazná, vysvětluje pojmy jako vlastnictví a ovládání a rovněž vysvětluje možnosti výjimek. Pokyny jsou zatím dostupné jen v anglické verzi.


10.12.2020

Zavedení sankcí Evropské unie proti porušování lidských práv

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 8. prosince 2020 nabyla účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1999 a nařízení Rady (EU) 2020/1998, jimiž Rada EU vyhlásila omezující opatření (mezinárodní sankce) proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích stanovených v rezolucích Rady bezpečnosti OSN. Omezení, jež musí být od 8. 12. 2020 v této souvislosti uplatňována, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob a subjektů jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí nenaplněné, je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-Lex nebo prostřednictvím Sankční mapy EU) aktuální stav. V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce proti porušování a zneužívání lidských práv stanovují.


30.11.2020

Aktualizované pokyny k poskytování humanitární pomoci v boji s Covid-19 v souvislosti s omezujícími opatřeními EU

Evropská komise zveřejnila novou kapitolu týkající se Nikaraguy. Pokyny obsahují praktické rady jak poskytovat humanitární pomoci v boji proti nemoci Covid-19 v souladu s omezujícími opatřeními EU (mezinárodní sankce). Kapitoly týkající se Íránu, Sýrie a Venezuely zůstaly nezměněny. Ke stažení poskytujeme celé aktualizované pokyny a doprovodné prohlášení Komise. Pokyny jsou dostupné i v české jazykové verzi, prohlášení Komise jen v angličtině.


29.10.2020

Evropská komise pomáhá malým a středním podnikům s dodržování sankcí vůči Íránu

Due Diligence Helpdesk a Sanctions Tool jsou online platformy, jejichž cílem je usnadnit legitimní obchod s Íránem. Tyto platformy, které lze využít zdarma, budou pomáhat podnikatelským subjektům v EU, zejména malým a středním podnikům, aby dodržovaly platné mezinárodní sankce vůči Íránu.

Due Diligence Helpdesk poskytuje konkrétní, na míru šitou podporu malým a středním podnikům tím, že provádí hloubkovou kontrolu (due diligence), a tak ověřuje, že konkrétní podnikatelské projekty jsou v souladu s mezinárodními sankcemi. Touto platformou se EU snaží poskytnout jistotu zainteresovaným stranám, např. evropským bankám, že se v konkrétním případě jedná o legitimní obchod s Íránem. Helpdesk bude rovněž vydávat příručky, organizovat školení a webináře.

Sanctions Tool je jednoduchý interaktivní formulář. Poskytuje malým a středním podnikům obecné, nezávazné rady ohledně toho, zda se na jejich obchodní záměr mohou vztahovat mezinárodní sankce vůči Íránu.


Pro další platné mezinárodní sankce navštivte naše archivní webové stránky.

Pro mezinárodní sankce, které již nejsou platné navštivte archiv mezinárodních sankcí.